شير پاک كن آردن

شير پاک كن آردن


  • شير پاک كن آردن، مناسب انواع پوست
  • جهت پاک نمودن آرایش سطح پوست
  • شير پاک كن آردن، بدون ایجاد التهاب یا خشکی
  • مناسب با pH پوست
  • قدرت پاک کنندگی مناسب
  • ۲۰۰ گرم